Responsive image

„Šablony pro MŠ a ZŠ I“


„Šablony pro MŠ a ZŠ I“


Projekt (název, registrační číslo):

Šablony pro MŠ a ZŠ I

CZ.02.02.XX/00/22_002/0002210

VÝŠE PODPORY – 3 444 096,- Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2022
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2024
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

-   Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
-   Podpora inovativního vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání 
-   Spolupráce s rodiči  účastníků SVČ a veřejností

 

Strategie:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cíl projektu:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

Vybrané aktivity:

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SVČ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v SVČ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SVČ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SVČ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s chodem a modernizací středisek volného času a dostatečný prostor k diskuzi.